chair 2

ביטול מדגם רשום – מתי כיצד ובאילו תנאים

באלו נסיבות מתעורר הצורך לבטל מדגם רשום?

קיבלת מכתב התראה בגין הפרת מדגם רשום?
נדרשת לשלם פיצויים בגין הפרת מדגם רשום?
נדרשת על ידי בעל מדגם רשום להימנע מהפצת המוצר המהווה הפרת מדגם רשום?
בנסיבות אלו, מתעורר הצורך לבחון אלו טענות הגנה עשויות לעמוד לך אל מול בעל המדגם הרשום. מעבר לטענות משפטיות כאלו ואחרות וכן טענות המתייחסות להבדלים החזותיים בין המוצר שלך והמוצר שבגינו רשום המדגם (מבחן המראה), רצוי לבחון גם האם המדגם הרשום אכן נרשם כדין ובמידה ולא ניתן להגיש בקשה לביטול המדגם הרשום בכל עת.

מי רשאי להגיש בקשה לביטול מדגם?

בהתאם לסעיף 36 לפקודת הפטנטים והמדגמים “כל אדם מעוניין” רשאי לפנות לרשם הפטנטנים בבקשה לבטל את רישומו של מדגם מפנקס המדגמים. ברי כי, בהתאם ללשון הפקודה אין צורך שאינטרס ספציפי בביטול המדגם וכל אדם המעוניין בביטולו של המדגם יכול להגיש בקשה לביטול מדגם.

מהם התנאים להגשת בקשה לביטול מדגם?

בהתאם לסעיף 36 לפקודת המדגמים ניתן לבקש ביטולו של מדגם רשום בטענה אחת בלבד – “כי המדגם פורסם בישראל לפני תאריך רישומו”. הכוונה היא לפרסום קודם של המדגם. המשמעות היא שפרסום קודם של המדגם הרשום בישראל לפני תאריך רישומו שוללת את החידוש שבמדגם ופוסל את כשרותו לרישום מלכתחילה.

מהו פרסום קודם?

ישנן שלוש דרישות מצטברות לקיומו של “פרסום קודם” של מדגם:

א. פרסום – נדרש שהפרסום יהיה לאדם מן הציבור שיכול היה בטרם תאריך הגשת הבקשה לחזות בקווי הדמות של המדגם ולהעתיקו. נקבע כי פרסום קודם הוא כאשר המדגם היה נגיש לאנשים מהציבור או שהוצג הלכה למעשה בפני אנשים מהציבור שלא היו מחוייבים לשומרו בסוד. רק כאשר לציבור היתה נגישות למדגם לפני תאריך הגשת הבקשה לרישומו, רק אז המדובר בפרסום קודם הפוסל את כשרותו של המדגם.

ב. בישראל – על הפרסום להתרחש בישראל. ראוי לציין כי בהתאם לחוזר רשם הפטנטים והמדגמים ובנסיבות מסוימות בלבד, ניתן יהיה לראות גם בפרסום המדגם באתרי אינטרנט כפרסום קודם בישראל.

ג. לפני תאריך רישומו – הכוונה היא לפרסום קודם שהתרחש לפני תאריך הגשת הבקשה לרישום מדגם. כך למשל, במידה והבקשה לרישום מדגם הוגשה ביום 1.1.2009, די בכך שמבקש הביטול הצליח להראות כי, המדגם פורסם בכל מועד לפני התאריך האמור ובתנאי שיצליח להראות כי, אכן המדובר בפרסום קודם.

מדוע רצוי לקבל ייעוץ וייצוג משפטי על ידי עורך דין הבקיא בתחום ?

נקיטת הליך של ביטול מדגם רשום חוסה תחת הוראות חוק ספציפיות, חוזרי רשם הפטנטים, תקנות, החלטות רשם ופסקי דין רבים. על כן נדרש ידע מקצועי נרחב בתחום ייחודי זה. בנוסף, בהליך של ביטול מדגם יש לקחת בחשבון כי, קיימים סיכונים רבים הכרוכים בפתיחתו של הליך כזה מצדו של מגיש הבקשה במידה והבקשה תידחה, כגון: חיוב בהוצאות כספיות גבוהות, עלויות משפטיות, הוצאות נילוות, נזקים מצטברים לבעל המדגם הרשום וכו’. על כן, מומלץ ביותר לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין הבקיא בתחום.

0 תגובות

השאר תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה