מהו מדגם

מדגם רשום הוא הגנה שמעניק הדין על העיצוב החיצוני והויזואלי של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטו.

מדגם מוגדר בסעיף 2 לפקודת הפטנטים והמדגמים כדלקמן:

“… קווי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמייחדים לכל חפץ על ידי תהליך או אמצעי תעשייתי, אם בעבודת יד או במכונה או בפעולה כימית, בצורה נפרדת או מחוברת, הבולטים לעין הרואה בסחורה המוגמרת, ואפשר להבחינם רק במראית עין, אבל אין המונח כולל כל שיטה או עיקר של בנין או כל דבר שאינו בעיקרו אלא התקן מיכנית”.

למה מיועד רישום מדגם?

המדגם מיועד להעניק הגנה ליוצר על הצורה החדשנית של המוצר. ההגנה נועדה לקדם את אינטרס הפרט, יוצר הצורה, כמו גם את אינטרס הכלל בפיתוח וביצירה של עיצובים אסתטיים חדשים או מקוריים. ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר, כפי שהעין מסוגלת לקולטה. הצורה צריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי, באופן שישפיע על בחירתו במוצר הספציפי. יחד עם זאת, לצד הדרישה הפוזיטיבית למשיכת עין, נשללת ההגנה – על פי הסיפא להגדרת המדגם – מחפץ שצורתו מוכתבת כל כולה על פי תפקידו, לאמור שצורתו פונקציונלית גרידא”.

על מה ניתן לרשום מדגם?

כל חפץ או מוצר תעשייתי, שיש לו צורה, עיצוב או קישוט הבולטים לעין מהבחינה החזותית יכול להירשם כמדגם, בכפוף לכך שהוא עומד בתנאים הבאים:

א. חדש ומקורי
ב. לא פורסם קודם לכן בישראל

איזה סוג של מוצרים ניתנים לרישום כמדגם?

ניתן לרשום מדגם על מוצרים תעשייתיים שונים. כך למשל, ניתן להגן על העיצוב החיצוני של המוצרים הבאים במדגם: תכשיטים, צעצועים, רהיטים, קישוטים, מכשירים, כלי עבודה, שעונים, מסגרות, רהיטים, תיקים, חפצי נוי או כל מוצר אחר העומד בדרישות הנ”ל.

איזה סוג של הגנה מעניק מדגם רשום?

מאחר שדיני המדגמים נועדו להגן על הצורה עצמה, מוענק לבעל המדגם הרשום הזכות הבלעדית השלילית למנוע מכל אדם, זולתו לבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

“(א) לייחד לצרכי מכירה את המדגם או כל חיקוי תרמית או חיקוי בולט הימנו לכל חפץ הכלול בסוג הסחורה שרשום בו המדגם, חוץ אם יש לו רשיון או רשות בכתב מאת הבעלים הרשומים, ואסור לו לעשות כל דבר כדי לאפשר לו ליחד את המדגם כאמור לעיל;

או:

(ב) לפרסם סחורה או להציעה למכירה, אם ידע כי ייחדו לאותה סחורה מדגם או כל חיקוי הימנו, אם חיקוי מתוך רמאות ואם חיקוי בולט שלא בהסכמת בעליו הרשום” (סעיף 37 לפקודת המדגמים).

מדגם רשום יעניק לבעל המדגם זכויות בלעדיות לעשות שימוש מסחרי במדגם הרשום לתקופה של 5 שנים מתאריך הגשת הבקשה לרישום מדגם. ניתן להאריך את ההגנה לשתי תקופות נוספות של חמש שנים כל אחת (בסך הכל 15 שנים ממועד הרישום) בכפוף לתשלום אגרות כדין.