dreamstime_xs_11928184

רישום סימן מסחר בישראל, מאת עו”ד יוסי סיוון

סימן מסחר הוא סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם. אותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילוב שלהם, בשניים או שלושה מימדים, יכולים לשמש כסימני מסחר.

מטרתו העיקרית של סימן המסחר הוא ליצור זהות או קשר בין הסימן ליצרן או למקור הספציפי של הטובין. רישום סימן מסחר מאפשר לבעל הסימן להגן על המוניטין שנוצר למוצריו. נוכח האמור, נועדו הוראות פקודת סימני המסחר להעניק הגנה ליחיד מפני פגיעה בקניינו ובמוניטין שרכש. רישומו של סימן מסחר מקנה לבעליו מונופול בשימוש בו תוך הפקעת הסימן, בהקשרו המסחרי, מנחלת הכלל (ראו סעיף 46(א) לפקודה).

סימן המסחר משרת מטרה כפולה. מחד, מבחינתו של בעל הסימן, הסימן מבדל ומייחד את מוצריו ביחס למוצרים של יצרנים אחרים ומסייע לבעל הסימן ביצירת מיתוג וייחודיות למוצריו בקרב ציבור הצרכנים. מאידך, מאפשר הסימן לציבור הצרכנים להבחין במוצר מסוים ולהימנע מלטעות בדבר מקור המוצר הנושא את הסימן.

מערכת סימני המסחר הרשומים בישראל מנוהלת באמצעות מחלקת סימני המסחר, בראשות רשם סימני המסחר. הבקשות לרישום סימני המוגשות למחלקה נבחנות ע”י בוחני המחלקה, הבוחנים האם הסימנים עומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. כך למשל, אם הסימן אינו בעל אופי מבחין, או שהוא סימן מתאר או שהוא מתנגש עם סימנים רשומים קודמים או בקשות לרישום סימנים זהים או דומים, הבקשה תידחה.

בקשת רישום סימן מסחר תיבחן במחלקת סימני המסחר במשך תקופה של עד שנה ממועד הגשת הבקשה, ואם הסימן ייקובל תפורסם הבקשה ביומן סימני המסחר לצורך הגשת התנגדות על ידי צדדים שלישיים שרואים עצמם נפגעים מרישום הסימן. במידה ולא הוגשה התנגדות בתוך 3 חודשים יירשם הסימן ותונפק למבקש תעודת רישום סימן מסחר.

במקרה של הגשת התנגדות במועד הקבוע בדין ידון רשם סימני המסחר בטענות הצדדים ויכריע האם לקבל או לדחות את ההתנגדות. במידה והרשם יקבל את ההתנגדות הסימן לא יירשם בפנקס סימני המסחר ומגיש הבקשה עשוי להידרש לשלם הוצאות לטובת המתנגד. במידה והרשם ידחה את ההתנגדות הסימן יירשם והמתנגד עשוי להיות מחוייב בהוצאות כספיות.

ההגנה הניתנת לסימן מסחר הינה בעיקרה זכות למנוע מכל אדם אחר מלעשות שימוש בסימן בנוגע למוצרים או לשירותים שבגינם נרשם הסימן. ההגנה החלה על סימן מסחר רשום היא לתקופה של 10 שנים, כאשר לאחר מכן יש להגיש בקשה לחידוש הסימן ולשלם את האגרות בהתאם לדין. ניתן לבקש את החידוש שלושה חודשים לפני שפג תוקפו של הסימן, או שישה חודשים אחרי שפג תוקפו של הסימן, בכפוף לתשלום האגרות הקבועות בדין.

ההוראות הרלוונטיות לסימני המסחר בישראל מפורטות בפקודת סימני המסחר ובתקנות סימני המסחר.

חשוב גם לבדוק:

0 תגובות

השאר תגובה

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

כתיבת תגובה