צמח תמונה

מהי זכות מטפחים ?

זכות מטפחים: הפטנט של החקלאים

זכות מטפחים הינה זכות בלעדית המוקנית על ידי מדינת ישראל למפתח של זן צמחים חדש שטרם נראה בעולם. זכות זו ניתנת באמצעות הנפקת תעודת רישום לזכות מטפחים והיא נרשמת בספר זכויות מטפחים על שמו של מפתח הזן החדש.  זכות מטפחים ניתנת למפתח הזן החדש מכוח חוק זכות מטפחים, התשל”ג-1973 שמבוסס ברובו על  האמנה הבינלאומית בדבר הגנה על זנים חדשים של צמחים Union for the Protection of New Plant Varieties,  היא אמנת UPOV משנת 1962. אמנת – UPOV תוקנה מאוחר יותר וישראל הצטרפה אליה בשנת 1984. מטרת האמנה היא ליצור אחידות ושיתוף פעולה בהגנה על זני צמחים חדשים ולעודד את פיתוח החקלאות בישראל האמצעות המרצת יזמות וחדשנות בחקלאות. חוק זכות מטפחים מבוסס בין היתר על אמנה זו.

ישראל היא אחת מהמדינות שחתומות על אמנה בינלאומית בדבר הגנה על זנים חדשים של צמחים. חוק זכות מטפחים שחוקק בישראל בשנת 1973 מתבסס על אמנה זו, במטרה לעודד חקלאיים לטפח זנים חדשים על ידי הגנה על זכויותיהם ובכך לפתח את החקלאות הישראלית.

 

מהם התנאים בהם זן צריך לעמוד כדי שיהיה ניתן לרשום את הזכות בספר הזכויות?

סעיף 6 לחוק זכות מטפחים קובע כי זן צמחים יהיה כשר לרישום כזכות מטפחים, אם מתקיימים לגביו התנאים הבאים:

  1. הזן חדש, כלומר הוא שונה בצורה ברורה מכל זן אחר שהיה ידוע בזמן בו הוגשה הבקשה לרישום הזכות בו. זן ייחשב כזן חדש גם אם חומר הריבוי או החומר המאוסף שלו נמכר או הועבר בטרם שהוגשה הבקשה לרישום הזכות בו, על ידי מפתח הזן או בהסמכתו, וזאת בתקופה שאינה עולה על שנה מיום הגשת הבקשה.
  2. הזן אחיד במידה מספקת בתכונות היסוד שלו, כפי שצוינו בבקשה.
  3. תכונות היסוד של הזן יציבות, ותיאורו ותכונותיו של הזן נשמרים אף לאחר שמתבצע בו ריבוי חוזר.

מי זכאי להגנת חוק זכות מטפחים? איפה? ולמי קדימות ברישום?

ככלל, בספר זכויות מטפחים ניתנת לרישום זכות בזן שטופח בישראל (סעיף 3(א) לחוק). יחד עם זאת “אזרח ישראלי או תושב ישראל, או אזרח או תושב של מדינת האיגוד, לרבות תאגיד שהוקם לפי חוק או הרשום בישראל או במדינת האיגוד, כמשמעה בחוק, רשאי לבקש רישום זכות מטפחים בספר הזכויות גם לגבי זן שטופח מחוץ לישראל” (סעיף 3(ב) לחוק

סעיף 9 לחוק קובע עקרון של “כל הקודם זוכה”, לפיו במצב בו מפתחי זני צמחים חדשים מבקשים רישום זכות מטפחים בזן אחד, הזכות תירשם לבסוף על שמו של מי שביקש ראשון את רישום הזכות. לכן ישנה חשיבות רבה מאוד להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי מיד לאחר פיתוח הזן.

לוגו חקלאות

האם ניתן לקבל פטנט על זן חדש של צמח?

בשונה מאמצאה כשירת פטנט המוגנת על פי חוק הפטנטים, חוק זכות מטפחים מעניק הגנה לזני צמחים ולא לטכנולוגיה המוגנת מכוח חוק הפטנטים. עם זאת, ההגנה שמוענקת למפתח זן הצמחים/ חקלאי היא הזכות למנוע מאדם לנצל ללא רשותו או לנצל שלא כדין את הזן שעליו רשומה הזכות. כל ניצול שכזה ייחשב כהפרה של הזכות. זכותו של מפתח זן הצמחים/ החקלאי תחול גם על זן שנגזר מהזן שמוגן. זן נגזר הוא זן שתואם לזן המקורי במאפייניו העיקריים, שאינו שונה באופן ברור מהזן המוגן, ושייצורו מצריך שימוש חוזר בזן המוגן.

צמח 2

משך תקופת ההגנה על זן חדש

תקופת זכות מטפחים היא למשך 20 שנה מהיום שנרשמה, ובזני גפנים, עצי פרי, עצי יער וכל צמח רב-שנתי אחר, הזכות תהיה תקפה למשך 25 שנים מהיום שנרשמה. עם זאת, שר החקלאות יהיה רשאי לקבוע תקופה ארוכה יותר, וזאת לפי שיקול דעתו.

יש לכם זן צמחים חדש שפיתחתם וטרם נראה בעולם? פנו אלינו לטלפון 077-231-2126 או ב”צור קשר”. אין באמור לעיל כדי להוות משום חוות דעת כלשהי. מומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום.