רשם סימני המסחר בישראל

רשם סימני המסחר בישראל

מהו רשם סימני המסחר?

רשם סימני מסחר הינו גוף סטטוטורי שהינו חלק מרשות הפטנטים אשר במשרד המשפטים, שתפקידו הוא ניהול והסדרה של מערכת סימני המסחר בישראל, הכוללת בין היתר, רישום סימני מסחר, טיפול בהליכי בחינת סימני מסחר, התנגדויות, הליכי ביטול סימן מסחר, הליכי רישוי וכד'.

מהן הפעולות שניתן לבצע ברשם סימני המסחר?

רשם סימני המסחר הינו הגוף האחראי על רישום סימני מסחר בישראל. מתוקף סמכותו מטפל רשם סימני המסחר בבחינת בקשות לרישום סימני מסחר המוגשות למחלקת סימני מסחר. בקשות לסימני מסחר ממתינות לבחינה לפי מועד הגשתן (נכון להיום זמן ההמתנה של שנה עד שנה וחצי).

בוחני מחלקת סימני המסחר בודקים את כשירות הבקשות לרישום בהתאם לפקודת סימני מסחר לחוזרי רשם סימני המסחר ולתקנות סימני המסחר.

תוקפו של סימן מסחר רשום בישראל הינו עשר שנים. לאחר תקופה זו ניתן לחדשו לתקופות נוספות של עשר שנים כל אחת, בכפוף לתשלום אגרה מתאימה.

רשם סימני המסחר אחראי גם על ביצוע שינויים בסימני מסחר רשומים, כגון העברת בעלות, הוספת בעל רשות, שעבודים, רישיונות, שינויים בפרטי בעל הסימן ועוד.

איזו הגנה מספק סימן מסחר רשום?

סימן מסחר רשום מספק בלעדיות לשימוש בסימן או בשם המסחרי או בכל שם או סימן מסחרי הדומה לו עד כדי הטעייה. ההגנה על סימן מסחר רשום בישראל היא טריטוריאלית וחלה בישראל בלבד.

יחד עם את, ניתן להגיש בקשה לרישום סימן מסחר במדינות רבות ברחבי העולם ישירות מישראל וזאת באמצעות פרוטוקול מדריד. בעקבות הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד, יכול המבקש הישראלי להגיש בקשה לרישום סימן בינלאומי, על בסיס סימן רשום בישראל או בקשה לרישום סימן מסחר בישראל, באמצעות מחלקת סימני מסחר, ביותר מ- 100 מדינות בעולם.  הרישום הבינלאומי באמצעות "פרוטוקול מדריד" מנוהל  על ידי הארגון העולמי לקניין רוחני (WIPO) והוא מאפשר רישום סימני מסחר ברחבי העולם באופן פשוט ותוך חיסכון בעלויות. עם זאת חשוב לציין, כי רישום האמצעות פרוטוקול מדריד אינו מתאים לכל אחד והוא כרוך במגבלות מסוימות.

רשם סימני המסחר בישראל

השירותים הניתנים על ידי רשם סימני המסחר

רשם סימני המסחר מספק את השירותים הרלוונטיים להליכי רישום סימני מסחר בישראל ובכלל זה את השירותים הבאים:

בחינה, רישום והנפקת תעודות סימני מסחר

העברת בעלות בסימן מסחר

חיפוש במאגר סימני המסחר הישראל

ניהול הליכי התנגדויות לסימן מסחר

שינויים ברישום סימן מסחר

הגשת בקשה לרישום סימן קיבוצי

הגשת בקשה להמרת סימן בינלאומי

רישום או הסרה של עיקול של סימן מסחר

הוספה או הסרה של שעבוד או משכון או בעל רשות בסימן מסחר רשום

הגשת בקשה לתיקון פנקס או בקשה לביטול רישום סימן מסחר

הגשת בקשה לרישום כינוי מקור שמקורו בישראל

הגשת בקשה לבחינה מזורזת (בחינה על אתר)

קיום דיונים ופתיחת הליך חד צדדי​ בכל הנוגע להליכי בחינת סימן מסחררשם סימני המסחר

כיצד בוחן רשם סימני המסחר את הבקשות לסימני המסחר?

כל מי שבמבקש לקבל בלעדיות על שם או סימן מסחרי זכאי להגיש בקשה לרישום סימן מסחר לרשם סימני המסחר. בקשתו תיבחן וככל שהבקשה תעמוד בקריטריונים הקבועים בפקודת סימני המסחר ובתקנותיו הסימן יקובל. כך למשל, סימנים נעדרי אופי מבחין לא יקובלו לרישום.

לאחר קיבול הסימן יפורסם הסימן למשך שלושה חודשים ברשומות וככל לא תוגש התנגדות תונפק למבקש תעודת רישום. ככל שתוגש התנגדות ינהל רשם סימני המסחר את הליך ההתנגדות ויפסוק האם ההתנגדות מוצדקת או לא. ככל שיפסוק כי ההתנגדות מוצדקת ידחה את הבקשה לרישום סימן המסחר. ככל שימצא כי ההתנגדות אינה במקומה, ההתנגדות תידחה והסימן ימשיך להליך רישום.

אין באמור לעיל משום חוו"ד משפטית כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין הבקיא בתחום.